List Of Hausa Praise And Worship Songs

The List below contains 50 Hausa Praise And Worship Songs

1. Ko kana da duniya a wannan – Lyrics
ko kana duniya a wannan

Duniya inba ka da Yesu, ko mai ya zama banza

b) Ko kana da motoci a wannan duniya

Nba ka da Yesu ko mai ya zama banza.

c) Ko kana da yara………..

d) Ko kana da gida

Aya -a, aya aya – aya – aya

Nbaka da Yesu ko mai ya zama banza

2. Amen Halleluyah – Lyrics
Amen Halleluyah

Da ra ja ga Allah

Emmanuel

3. Yesu ya je Kalfari domina – Lyrics
Yesu ya je Kalfari domina

domina, domina

Yesu ya je kalfari domina

ya mutu domina

4. Yesu, Yesu ina so in bika – Lyrics
Yesu, Yesu ina so in bika

ko ina, ko ina cikin duniya

kulun kulun ina so in bi ka

Ni ne bawanka

5. Jinin Yesu ya warke ni duk – Lyrics
Jinin Yesu ya warke ni duk

Ya warke ni (2x)

Jinin Yesu ya warke ni duk

Ya warke ni, oh ya warke ni duk

6. Nagode Allah – Lyrics
Nagode Allah, Allah

Nagode Allah

Allah sariki

7. Ba wani Tsarki ka mar Allah – Lyrics
Ba wani Tsarki ka mar Allah

Ba wani Kamar Shi

Ba wani dutsen kamar Allah mu

Ba wani Tsarki sai dai Shi

8. Mu yabe sunan Allah – Lyrics
Mu yabe sunan Allah

Mu yabe suna sa

Mu yabe sunan Allah

Mu yabe sunan sa

9. Yabe Shi, yabe Shi, yabe Shi – Lyrics
Yabe Shi (3x)

duk mutane yabe Shi

10. Na saya kan magananka – Lyrics
Na saya kan magananka

magananka da gaskiya

na saya kan magananka

magananka da gaskiya

na saya kan magananka

magananka da gaskiya

na saya kan magananka

11. Ina murnanka fa, Idan babu Yesu – Lyrics
Ina murnanka fa, Idan babu Yesu

Ina murnanka fa, Ina murnanka fa,

Ina murnanka fa. Idan babu Yesu

ka fadi, fadi fadi mani fa

ka fadi, fadi fadi

12. Kyauter Allah ceto ne fa – Lyrics
Kyauter Allah ceto ne fa

ceto nefa ceto ne fa

Kyauter Allah ceto ne fa

zuwa ga mutane (3x)

halleluyah

ya aike mu manzanninsa wurin mutane

13. Ina da Allah bai fadi ba – Lyrics
Ina da Allah bai fadi ba (3x)

bai fadi (2x),

har abada

14. wata rana za ya zo – Lyrics
wata rana za ya zo (3x)

zamu gan shi Sarkin mu

15. Ina, da Uba, Uba, Uba – Lyrics
Ina da Uba, Uba, Uba

Ina da Uba, Uba har abada.

16. Komi duka, ya sani
– Lyrics
komi duka, ya sani

Allah ya sani

Ubangiji ya sani

Allah ya sani

17. Ni na yi shiri, ni zanbi Yesu – Lyrics
ni na yi shiri, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

Ni fa natuba, ni zanbi Yesu (3x)
Harabada (2x)

ko ni kadai ne, zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

Na bar bin duniya, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

Na sami ceto, ta wurin Yesu (3x)

Harabada (2x)

Ina da murna, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

18. Shi ya yi mani, – Lyrics
Shi ya yi mani (2x)

Abinda Baba bai iya ba, Shi ya mani

Abinda Mama bai iya ba, Shi ya mani

Abinda Danuwa bai iya ba, Shi ya mani

Shi ya ceceni (4x)

Abinda Baba bai iya ba, Shi ya yi mani

19. Ga fitilata ni – Lyrics
Ga fitilata ni, sai ta haskaka (3x)

konia (3x)

20. Ba kayanka, ga Yesu – Lyrics
Ba kayanka, ga Yesu

Shi kelura maka (2x)

Sama (9x)

Sama Yesu Sama

Kasa (9x)

kasa shaitan kasa

21. Ni, ina son Yesu – Lyrics
Ni, ina son Yesu (3x)

Yesu mai cetona

22. Dukan ku, kuzo muyi murma – Lyrics
Dukan ku, kuzo muyi murma

Dukan ku, kuzo mu yabe mai ceto

23. Zan yabe shi ya mai ceto – Lyrics
Zan yabe shi ya mai ceto (3x)

Zan yabe shi ha abada

24. Zo gun Yesu – Lyrics
Zo gun Yesu (2x)

zo gun Yesu yanzun

Yanzun, zo gun yanzun

zo gun Yesu yanzun

25. Ranan karshe – Lyrics
Ranan karshe (2x)

Masubi na gaskiya za su tashi

26. Ina da Uba, Mai ikon duka – Lyrics
Ina da Uba, mai ikon duka

sarkin sarakuna ina da Uba

27. Halleluyah murna – Lyrics
Halleluyah murna (2x)

Halleluyah murna za mu samu ran nan

Halleluyah murna (2x)

Halleluyah murna za mu samu ran nan.

28. Nina Yesu ne koina zantafi – Lyrics
Nina Yesu ne koina zantafi

Nina Yesu ne zan kama hanyansa

Nina Yesu koina zantafi

Nina Yesu ko yaushe

29. Saidai kalmar godiya – Lyrics
saidai kalma godiya ……… (2x)

Bani da abinda zan baka Yesu………

Saidai kalma godiya…..

godiya ga Yesu

30. Zan je da Yesu koina ba zan damu – Lyrics
Zan je da Yesu koina ba zan damu

da gargadan hanya ba

Ni zan je, zan je, zan je

31. Karbi duniya, ka bani Yesu – Lyrics
Karbi duniya, ka bani Yesu (2x)

ka karbi duniya ka ban Yesu (2x)

32. Albarkun Allah suna zubowa kamar yeyefi – Lyrics
Albarkun Allah suna zubowa kamar yeyefi

Ruwan sama abisa masu binsa

33. Nayi/Muyi nasara i nayi/muyi nasara godiya ga Allah – Lyrics
Nayi/muyi nasara i nayi/muyi nasara godiya ga Allah

wanda yabamu ni/mu nasara…. (2x) nasara

34. Na che mi zai hana aikin bishara . . .? – Lyrics
Na che mi zai hana aikin bishara . . .? Akoi kadan

zamu yi aikin bishara Yesu na zuwa

35. woni lefine Yesu yayi? – Lyrics
woni lefine Yesu yayi? (2x)

aduniya akayi masa rawani da kayayuwa (2x)

woni lefine Yesu yayi aduniya….?.

36. Malai-uku na sama sunyi murna – Lyrics
malai-uku na sama sunyi murna

Yesu mai Ceto yana zuwa…

37. Bani da woni aduniya nan bani woni – Lyrics
Bani da woni aduniya nan bani woni (2x)

Yesu shine agaba Yesu shine abayana

Yesu shine mai biya bukata bani da woni

38. Kai kadai zan bauta – Lyrics
Kai kadai zan bauta . . . . . Allah

Kai kadai zan bauta . . . .

bani da woni

39. Nina Yesu ne koina zan tafi – Lyrics
Nina Yesu ne koina zan tafi

nina Yesu ne zan kama hanyan sa

nina Yesu ne koina zan tafi

Nina Yesu ne ko yaushe

40. Allah yayi mani Shine yayi mani – Lyrics
Allah yayi mani SHine yayi mani

Abinda mutum baii yi ba Allah yayi mani

41. Mune gishiri mune fitilan duniya – Lyrics
Mune gishiri mune fitilan duniya

bari haske yahaskaka chikin duniya

42. Bazan taba barkaba sai ka albarkacheni – Lyrics
Bazan taba barkaba sai ka albarkacheni (2x)

43. Watarana zamu je sama dun muji dadi tare da Uba – Lyrics
watarana zamu je sama dun muji dadi tare da Uba

watarana zamu je sama… samaniya ye

watarana zamu je sama dun muji tare da Uba

watarana zamu je sama samaniya chan … chan

a) Baba na na zo ka tuba dun muji dabi tare da Uba

b) Mama na na zo ki tuba dun muji dabi tare da Uba

c) Yar-uwata zo ki tuba dun muji dabi tare da Uba

d) Dan-uwana zo ka tuba dun muji dabi tare da Uba

e) Abo kanai na zo ku tuba dun muji dabi tare da Uba

f) Yara zo ku tuba dun muji dabi tare da Uba

44. Ranan karshe – Lyrics
Ranan karshe (2x)

Masubi i …. na gaskiya

zasu ta ashi

45. Tun da Ubana yana sama – Lyrics
Tun da Ubana yana sama

ba zan ji soro ….

Tun da Ubana yana sama

ba zan ji soro kowa

46. Na gode Allah – Lyrics
Na gode Allah…. halliluya

Na gode Allah, Allah sarki

The Video

47. Allah na wa … – Lyrics
Allah na wa ….

Ba za koma baya ba

Yesu na wa ….

Ba zan koma baya ba

48. In ban da Yesu ba – Lyrics
In ban da Yesu ba

da na bar duniya

In ban da Yesu ba

da na lalache

In ba da Yesu ba

da na mutu

49. Ubangiji Sunaka Yana de Chauw – Lyrics
Ubangiji Ibangiji nai

Sunaka Yanade chauw

Achiki adunai

Sunaka yanade chauw

50. Na Ba Ka – Lyrics
[CHORUS]
(Ya) Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka damuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka rayuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
La la la la la, la la la (2x)

[REPEAT CHORUS]

[RAP – Six Foot Plus]
Allah nawa naka, sabo da haka
Hannu a tafa, godiya gare ka Allah!
Na yi na yi na yi har na kasa, Uban mu wanda ke cikin sama
Ya kamata mu dogara ga Allah
Amma ‘Dan Adam, Bil Adama’
Ya dogara ga kan sa
Shi ya sa rayuwa ta zama zaman azaba
Mu yabi Yesu mu tsira, ku zo mu taka!
Maganar Allah? Rai da lafiya
Daga samaniya, har cikin duniya
Uba da Da, da Ruhu mai Tsarki
A duk sarakuna Allah shine Sarki
Mu bi Shi da bauta, da bangaskia
Karfin mu a cikin eklisiya
Sai mu tafa, sai mu taka, ku zo mu tafa!

Source: Believers Portal

Leave a Reply

Your email address will not be published.